โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา

ประวัติโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนา
             สถานีอนามัยบ้านหนองนา ตำบลโนนขวาง อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้าง เมื่อ ปี พ.ศ. 2519 โดยท่านกานันไพโรจน์ – คุณแม่จีรภา วงศ์ทองเจริญ มีจิตศรัทธาบริจาคที่ดิน เป็นจานวน 3.2 ไร่ และได้ทาการเปิดบริการให้แก่ประชาชนตั้งแต่ ปี พ.ศ.2519 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 สถานีอนามัยหนองนาได้รับงบประมาณ 1,480,100 บาทในการก่อสร้างสถานีอนามัยขนาดกลาง (เพิ่มเติม) แบบเลขที่ 3170/2536 สร้างเสร็จและพร้อมรับบริการเมื่อ วันที่ 14 มกราคม 2538 และได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในปีงบประมาณ 2553 และทาพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ท่านพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า เป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อ วันที่ 29 เมษายน 2553

Visitors: 3,007